Webshop Optiek Porteman

Algemene verkoopsvoorwaarden

Elke bestelling geldt als een expliciete aanvaarding van de algemene voorwaarden gesteld door de koper.

Ondernemingsgegevens

De website & webshop optiekporteman.be en portemankijkers.be is eigendom van:
Optiek Porteman NV Rijselstraat 10-12
8900 Ieper
T: 057/20.09.71 E:info@porteman.be Zaakvoerder: Porteman Jeroen BTW: BE 0422 653 942

Artikel 1: Algemene bepalingen

De e-commerce website van Optiek Porteman NV, een vennootschap met maatschappelijke zetel te Rijselstraat 10-12, 8900Ieper, met BTW BE 0422653942 biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen. Onderhavige Algemene Voorwaarden (hierna genoemd “Voorwaarden”) zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van onze site (hierna genoemd “Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van Optiek Porteman moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Optiek Porteman aanvaard werden..

Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO , steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen. Er wordt steeds de artikelprijs van het vermelde product weergegeven. Bij het aanduiden van het gewenste model , type en technische specificaties verschijnt de prijs die daarmee overeenstemt . Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, worden deze apart vermeld. De Klant kan de leveringskosten ook steeds raadplegen op de site, onder levering & verzending. De prijsopgave slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief/ informatief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Artikel 3: Aanbod

Ondanks het feit dat de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Optiek Porteman niet. Optiek Porteman is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelen verbintenis. Optiek Porteman is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten Wanneer de Klant specifieke vragen heeft zoals bv. kleur, type, technische specificaties, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de klant om vooraf contact op te nemen met ons via verkoop@porteman.be of telefonisch op het nummer 057/20.09.71.Het aanbod geldt zolang de voorraad strekt en kan ten allen tijde worden aangepast of ingetrokken. Optiek Porteman kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur
heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Kleur
Optiek Porteman N.V. probeert de artikelen zo waarheidsgetrouw mogelijk af te beelden. Omwille van factoren zoals type computerscherm, resolutie, omgevingslicht, etc kunnen de afbeeldingen echter kleine afwijkingen vertonen.

Model
Het Model dat u bestelt, is conform het model dat wordt vermeld bij het artikel.

Artikel 4: Online aankopen

 • De bestelprocedure via Portemankijkers.be verloopt als volgt:
 • Selecteer het gewenste product en voeg het toe aan het winkelwagentje.
 • Druk op de knop ‘Bestellen’, waarna jouw inloggegevens worden gevraagd
 • Wanneer je nog niet geregistreerd bent, kan je jouw leveringskeuze en adresgegevens bezorgen via het aanmaken van een account.
 • Druk op de knop ‘ga naar betalen’, waarna selectie van het gewenste betaalmiddel gevraagd wordt om de bestelling te bevestigen.
 • Druk op het icoon van jouw gewenste manier van betalen om via een beveiligde verbinding de betaling af te handelen.
 • Na het bestellen stuurt optiek Porteman een orderbevestiging per e-mail uit, check hier zeker ook uw spam want soms worden
  onze mails als reclame beschouwt.
 • De Klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen:
  • Bancontact
  • Ideal
  • KBC, CBC, Belfius, ING
  • Overschrijving op rekeningnummer IBAN BE43 7370 5133 7901

Optiek Porteman NV rekent geen kosten aan voor het gebruik van voormelde betaalwijzen. Optiek Porteman is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant is en/of wanneer er een vermoeden van fraude is.

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst

Uw bestelling wordt gemiddeld binnen drie werkdagen na ontvangst van uw betaling verzonden, tenzij anders vermeld. Optiek Porteman NV kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor mogelijke vertragingen m.b.t. de leveringstermijnen. In dat geval wordt de Klant op de hoogte gesteld van de verwachte leveringstermijn. Optiek Porteman NV kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor beschadiging, het verloren gaan of andere problemen tijdens de verzending. Foutieve leveringsadressen of afwijkende leveringswijzen, kunnen aanleiding geven tot extra kosten ten laste van de klant. Aanpassingen van het bestelde product (type, kleur, technische specificaties, etc) overeengekomen tussen Optiek Porteman en de klant via andere communicatiekanalen, hetzij telefoon, mail of andere sociale media én mits onderling goedkeuring, vallen onder dezelfde algemene Voorwaarden. De risico’s van verlies en beschadiging van de goederen worden overgedragen aan de Klant op het moment van de levering. Evenwel, wanneer de Klant haar contractuele verplichtingen niet naleeft, zal het risico van verlies en beschadiging van de producten overgaan op de Klant op het ogenblik dat de levering had moeten plaatsvinden zonder schending van verplichtingen aan de zijde van de klant. Klanten mogen kosteloos annuleren indien goederen om welke reden ook niet binnen 30 dagen geleverd kunnen worden na sluiting van de overeenkomst en dit overeenkomstig art. VI.43 van het Wetboek Economisch Recht. De levering gebeurt door Bpost en de duur en kosten die hieraan verbonden zijn, zijn te raadplegen bij de levering- en verzendkosten. Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld en binnen de 2 dagen worden gemeld aan Optiek Porteman.

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van Optiek Porteman. De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Optiek Porteman te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog
niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

Artikel 7: Herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij Optiek Porteman. De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. Hij is vrij in het verstrekken van extra info naar ons toe om zo onze diensten te kunnen verbeteren. Goederen met een korting (outletartikelen of artikelen aangegeven met een korting) kunnen eveneens teruggestuurd worden maar binnen een termijn van 7 dagen. De terugbetaling gebeurt dan aan de hand van een couponcode die men later opnieuw kan gebruiken, hetzij in de winkel hetzij online. De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant Optiek Porteman mailen via info@porteman.be en zo via een ondubbelzinnige verklaring en foto ons op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. De Klant hoeft hiervoor geen modelformulier aan te vragen, maar kan gewoon kort mailen. De Klant moet de goederen onverwijld, doch in geen geval later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan Optiek Porteman heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan Optiek Porteman. De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt binnen deze termijn van 14 kalenderdagen. De online aangekochte goederen, waarvoor je herroepingsrecht wenst uit te voeren, mogen ook in de winkel (met adres: Rijselstraat 10-12) terug gebracht worden. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant. De Klant wordt verzocht de artikelen terug te sturen in hun oorspronkelijke ongebruikte staat en verpakking, met alle erbij geleverde accessoires, en gebruiksaanwijzingen. Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt Optiek Porteman zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen. Alle teruggestuurde artikelen worden aandachtig onderzocht. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het artikel slechts mag inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen. Teruggestuurde artikelen mogen gepast worden, maar mogen niet gebruikt zijn. Wanneer een artikel een waardevermindering is ondergaan door het gebruik van de Klant zal dit ten laste van de Klant in rekening worden gebracht. Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal Optiek Porteman alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, exclusief de betaalde leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat Optiek op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten zal Optiek Porteman wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen, naar gelang welk tijdstip eerst valt. Optiek Porteman betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij dit door technische redenen niet mogelijk is. Voor goederen met korting wordt er terugbetaald met een coupon. De Klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor:

 • de levering van volgens specificaties van de Klant vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
 • de levering van verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;
 • de levering van goederen die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;

Alle teruggestuurde artikelen worden aandachtig onderzocht. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het artikel slechts mag inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen. Teruggestuurde artikelen mogen gepast worden, maar mogen niet gebruikt zijn. Wanneer een artikel een waardevermindering is ondergaan door het gebruik van de Klant zal dit ten laste van de Klant in rekening worden gebracht. “Als de Klant heeft verzocht om de verrichting van diensten te laten beginnen tijdens de herroepingstermijn, betaalt de Klant een bedrag dat evenredig is aan hetgeen op het moment dat hij ons ervan in kennis heeft gesteld dat hij de overeenkomst herroept reeds geleverd is, vergeleken met de volledige uitvoering van de overeenkomst.”

Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal Optiek Porteman alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen Optiek Porteman op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan Optiek Porteman wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de Klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt

De Klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor:

 • dienstenovereenkomsten na de volledige uitvoering van de dienst
 • de levering of verstrekking van goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop […] geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;
 • de levering van volgens specificaties van de Klant vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
 • de levering van verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;
 • de levering van goederen die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
 • overeenkomsten waarbij de Klant […] specifiek verzocht heeft hem te bezoeken om daar dringende herstellingen of onderhoud te verrichten;
 • de levering van kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van overeenkomsten voor een abonnement op dergelijke publicaties;
 • overeenkomsten die zijn gesloten tijdens een openbare veiling;
 • de terbeschikkingstelling van accommodatie anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuurdiensten, catering en diensten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, indien in de overeenkomsten een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien;

Artikel 8: Garantie

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd. Bij vragen, opmerkingen of klachten kan de klant op elk moment contact opnemen met Optiek Porteman via mail info@porteman.be. Optiek Porteman zal het verzoek van de klant zo spoedig als redelijkerwijze mogelijk in behandeling nemen en zal contact opnemen met de betrokken klant. Indien de vraag, opmerking of klacht betrekking heeft op de garantie, moet in beginsel de fabrikant/producent betrokken worden, zodat de behandeling van het verzoek of de klacht meer tijd in beslag kan nemen.

Artikel 10: Sancties voor niet-betaling

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Optiek Porteman beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur. Onverminderd het voorgaande behoudt Optiek Porteman zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

Artikel 11: Privacy

Optiek Porteman respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens. De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: de uitvoering van de afgesloten overeenkomst, het verwerken van de bestelling, versturen van nieuwsbrieven, reclame- en/of marketingdoeleinden. U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Optiek Porteman, Rijselstraat 10-12,8900 Ieper, info@porteman.be, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan U zich steeds richten tot Optiek Porteman, Rijselstraat 10-12,8900 Ieper, info@porteman.be. Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden. De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, Optiek Porteman heeft dus geen toegang tot uw paswoord.

Optiek Porteman houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden.

Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren via info@optiekporteman.be

Artikel 12: Gebruik van cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren. Welke soort cookies er gebruikt worden en waarvoor:
‘First party cookies’ zijn technische cookies die gebruikt worden door de bezochte site zelf en die tot doel hebben de site optimaal te laten functioneren. Bv: instellingen die de gebruiker bij de vorige bezoeken aan de site heeft gedaan, of nog : een vooraf ingevuld formulier met data dat de gebruiker tijdens vorige bezoeken heeft gedaan. ‘Third Party cookies’ zijn cookies die niet afkomstig zijn van de website zelf, maar wel van derden, bv. een aanwezige marketing of advertentieplug-in. Bv. cookies van Facebook of Google Analytics. Voor dergelijke cookies moet de bezoeker van de site eerst toestemming geven – dit kan gebeuren via een balk onderaan of bovenaan de website, met verwijzing naar deze policy, die het verder surfen op de website echter niet verhindert.

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

Artikel 13: Aantasting geldigheid – niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten. Het nalaten op gelijk welk moment door Optiek Porteman om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Artikel 14: Wijziging voorwaarden

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Optiek Porteman. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

Artikel 15: Bewijs

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 16: Intellectuele eigendom

Je kan de website Optiek Porteman’ altijd raadplegen; optiekporteman.be. Extern commercieel gebruik van deze website en zijn gegevens is enkel toegestaan mits schriftelijke toestemming. Niets uit deze webpagina mag worden gekopieerd, opgeslagen en/of verspreid worden voor commerciële doeleinden zonder schriftelijke toestemming van Optiek Porteman. ‘Optiek Porteman’ is niet verantwoordelijk voor externe websites en sociale media waarmee ze mogelijk gelinkt wordt.

Artikel 17: Toepasselijk recht – Geschillen

We hopen natuurlijk steeds dat al onze klanten 100% tevreden zijn. Als je toch klachten zou hebben over onze diensten, kan je ons contacteren via onze contact- pagina op onze website of door een e-mail te sturen naar info@porteman.be We doen er alles aan om je klacht binnen de 7 dagen te behandelen.

Op alle overeenkomsten die we afsluiten met onze klanten, ongeacht hun woonplaats, is uitsluitend het Belgische recht van toepassing. De rechtbanken van het arrondissement Ieper onder zijn bevoegd om kennis te nemen van alle geschillen, of naar keuze van Optiek Porteman, iedere andere rechtbank die bevoegd is volgens de regels van het Gerechtelijk Wetboek. Indien om redenen van internationaal recht toch een ander recht van toepassing is, zal bij de interpretatie van huidige algemene voorwaarden in de eerste plaats teruggegrepen worden naar de Belgische Wet Marktpraktijken en Consumentenbescherming.